Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Първоначално обучение КУТ/ГУТ

Първоначално обучение КУТ/ГУТНеобходима документация за първоначално обучение по безопасни условия на труд за представители на КУТ

       Документацията съпътства всеки процес, който е свързан с бизнеса. Макар и отстрани да изглежда ненужна бумащина, протоколите, договорите и други подобни могат да се окажат много полезни и нужни, затова изрядната документация е гаранция за спокойствие в бъдещ момент.

       Назначаването и поддържането на орган за контрол на условия на труд не е труден процес, но неговата ежегодно добро ниво изисква постоянство и прилежност както при първоначалното обучение, така и при всяко следващо.

       Съставянето на комитет по условия на труд започва с избор на подходящите хора. Като правило техния брой трябва да е максимум десет, но не е задължително изискване всеки от тях да е служител на фирмата. Те може да са представители на външни подобни органи по контрол на здравето и безопасност на труд. След като веднъж изборът е проведен, управителят на фирмата, който е инициатор за създаването на КУТ, има задължение да издаде заповед за избраните членове на комитета. С тази заповед се поставя началото на съществуване на комитета.

        Учредяването на КУТ е последвано от общо събрание. Това заседание и всяко следващо такова се отбелязва с протокол, който се съхранява от фирмата.

        Съществена и важна част за съществуването на КУТ е първоначалното обучение на избраните членове. За да се спази необходимата документация, трябва да има списък с лица, които ще подлежат на първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд. Дори и това да са всички членове на КУТ, те трябва да бъдат описани. С протокола за обучението се съхранява и описание на обсъжданите теми, както и лекторите и взетите учебни часове.

         Важно е да се отбележи, че всяка промяна на състава на КУТ се отразява с протокол, както и всяко заседание на представителите. Ежегодно се подържа нивото на знания и инструктаж на членовете на КУТ с регулярно и задължително обучение. Протоколът от него също е задължителен. За разлика от първоначалното обучение, за него не е нужно да съдържа подробни данни като ЕГН-то на обучаващия се, но трябва да доказва поне шест часа проведено обучение. Отново е задължително да се упомене името на лектора и темите на лекции, изслушани от обучаващите се.  

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

дистанционни курсове по збут

Какво включва първоначалното обучение по ЗБУТ за представители на ГУТ?

Групата по условия на труд, често срещана в специализираната литература и като ГУТ, е основно средство за диалог между работодателя и служителите в определена компания на тема безопасност и здраве при работа. Дейността на този екип гарантира правото на глас на работниците. ГУТ задължително (според българското законодателство) трябва да функционира при фирмите с между 5 и 50 трудещи се включително. Редно е да се състои от двама души – работодателя и представителя на служителите. Вторият следва да бъде избран на общо събрание на предприятието. За да бъде адекватно запознат с правомощията и задълженията си, той трябва да премине успешно встъпително обучение (като се препоръчват и курсове по ЗБУТ). Такъв курс се провежда обезателно от квалифицирано лице – с професионални компетенции в сферата и бакалавърска образователна степен. Продължете да четете, за да научите повече за първоначалното обучение за представители в ГУТ.

дистанционни курсове по збут
Една от характерните особености на подготвителния курс е, че се провежда през работно време, като това само по себе си не влияе на оформянето на месечната заплата на обучаващите се. Друга подробност, която си заслужава да се отбележи, е, че работодателят обезпечава провеждането на занятията от финансова гледна точка. Самото обучение трябва да се проведе най-много месец след селектирането на представителя. Продължителността му не бива да бъде по-малка от тридесет учебни часа. Същността на курса е предимно теоретична, а когато е уместно водещите подкрепят думите си с примери от собствения опит. Част от програмата му включва запознаване със следните компоненти:  зловредни фактори, които оказват негативно влияние на работоспособността, методика за анализ на опасностите за здравето при труд и заболяването вследствие на работа. Предвидени са също и някои практически занятия. Справилите се успешно с всички задачи по усвояване на материала получават удостоверения. Съвременните условия правят дистанционния курс по ЗБУТ силно препоръчителен в добавка към всичко това.

Въвеждането на ГУТ е обусловено от нуждата от комуникация между работодателя и подчинените му относно благоприятните предпоставки за осъществяване на трудовия процес. Обучението предоставя на представителите необходимите компетенции за реализацията на тази идея.