Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Как лесно да получите сертификат за контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

     Независимо какво е естеството на работата ви и дали е натоварена или по-лека, всеки предпочита да преминава предвидените задължителни обучения по-бързо и без особени сътресения, така, че бързо да се продължи напред с ежедневните задължения. Контролът на качеството в строителството не е възможен без да се премине специализиран курс, който да даде необходимите знания за изпълнението на тази длъжност.

     Сертификатът може да бъде получен по доста лесен и неангажиращ с нищо начин, а именно като се запишете на дистанционно онлайн обучение. Това е възможно благодарение на специфичните особености и условия, които са характерни за това обучение. На първо място е независимостта на обучаващите се един от друг, на техните методи и скорост на учене и усвояване на новите неща. И така за онлайн курса е необходимо едно добро ниво на компютърна грамотност и работа с приложения. Само така може да сте сигурни, че този курс ще е повече от удобен за вас. След като вече това първо условие е факт, може да пристъпите към избора на школа и сайт, който ще бъде вашия обучаващ. В избора си трябва да се съобразите и с прекия си работодател, който все пак е този, в името на който се обучавате по контрол на качеството и който в крайна сметка ще заплати за курса. В сравнение с другите курсове по ЗБУТ, този за контрол на качество е значително по-скъп. При търсене в интернет може да видите, че на места той може да достигне и до над двеста лева. Единственият начин да намалите значително цената на това обучение е да го направите онлайн. Липсата на постоянни разходи за материали значително намалява себестойността на курса и съответно неговата крайна цена. Хубавото на този вид обучение е, че то може да се осъществи паралелно с други неща, работа, ангажименти и всичко, което е част от вашето ежедневие. Онлайн курсът няма ограничения относно час на участие в него и подготовка. Така че напълно е възможно да си вземете няколко дни отпуск, в рамките на които да четете постоянно и така бързо да достигнете до крайния тест, с който ще получите и сертификат за контрол на качеството в строителството. Само така ще можете да оценявате качеството на вложените материали и съответно на готовия продукт и неговото съответствие с всички нормативни, европейски и други изисквания, които биха могли да са критерий за работа на строителния обект, с който сте ангажирани. 

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Първоначално обучение КУТ/ГУТ

Първоначално обучение КУТ/ГУТНеобходима документация за първоначално обучение по безопасни условия на труд за представители на КУТ

       Документацията съпътства всеки процес, който е свързан с бизнеса. Макар и отстрани да изглежда ненужна бумащина, протоколите, договорите и други подобни могат да се окажат много полезни и нужни, затова изрядната документация е гаранция за спокойствие в бъдещ момент.

       Назначаването и поддържането на орган за контрол на условия на труд не е труден процес, но неговата ежегодно добро ниво изисква постоянство и прилежност както при първоначалното обучение, така и при всяко следващо.

       Съставянето на комитет по условия на труд започва с избор на подходящите хора. Като правило техния брой трябва да е максимум десет, но не е задължително изискване всеки от тях да е служител на фирмата. Те може да са представители на външни подобни органи по контрол на здравето и безопасност на труд. След като веднъж изборът е проведен, управителят на фирмата, който е инициатор за създаването на КУТ, има задължение да издаде заповед за избраните членове на комитета. С тази заповед се поставя началото на съществуване на комитета.

        Учредяването на КУТ е последвано от общо събрание. Това заседание и всяко следващо такова се отбелязва с протокол, който се съхранява от фирмата.

        Съществена и важна част за съществуването на КУТ е първоначалното обучение на избраните членове. За да се спази необходимата документация, трябва да има списък с лица, които ще подлежат на първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд. Дори и това да са всички членове на КУТ, те трябва да бъдат описани. С протокола за обучението се съхранява и описание на обсъжданите теми, както и лекторите и взетите учебни часове.

         Важно е да се отбележи, че всяка промяна на състава на КУТ се отразява с протокол, както и всяко заседание на представителите. Ежегодно се подържа нивото на знания и инструктаж на членовете на КУТ с регулярно и задължително обучение. Протоколът от него също е задължителен. За разлика от първоначалното обучение, за него не е нужно да съдържа подробни данни като ЕГН-то на обучаващия се, но трябва да доказва поне шест часа проведено обучение. Отново е задължително да се упомене името на лектора и темите на лекции, изслушани от обучаващите се.  

Дистанционен курс за Координатор по безопасност и здраве при работа в строителството

РЕАЛИЗАЦИЯ НА КООРДИНАТОРА ПО ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО

 

СтДистанционно обучение за координатор по БЗР в строителствотороителството е специфичен бизнес, в който се изисква много съобразителност и знания, както и поглед в перспектива, който да позволи успешната реализация на всичко проекти и тяхната дългогодишна експлоатация. Изграждането и пускане в експлоатация на всеки нов или преустроен строителен обект изисква много специалисти, инспектори и инженери, които да одобрят и осъществят първоначалния успех, съществувал само на хартия в нечий офис.

Няколко са специалните длъжностни лица, които бизнеса трябва да обучи, за да покрие законовите изисквания и да гарантира безопасността на строителния обект. Между тях е координатора по ЗБУТ. Неговите задължения могат да бъдат описани като много общи и широко обхватни, но и като много специфични и свързани с определени знания.

Тъй като длъжността на координатора сама по себе си не изисква работа на пълно работно време, тя обикновено е съвместяване с друга длъжност. Ето защо лицето, което е определено за координатор в повечето случаи е работник от обекта на строителство, който е избран и преминал в повечето случаи дистанционно или онлайн обучение по ЗБУТ, за да може възможно по-скоро да заеме втората си длъжност.

Макар и не основна като длъжност, позицията на длъжностното лице не може да бъде заета от който и да е. Тя не предполага дългогодишно обучение, а по-скоро няколко седмично такова, което да надгражда над досегашните знания. Ето защо трябва да се знае, че изборът на такова длъжностно лице трябва да се спре на човек, с подходящо техническо или инженерно образование, който да може да се реализира в последствие и да има основни знания по въпроси, свързани със строителство и сигурност на работа.

След като веднъж е преминал обучение, длъжностното лице по ЗБУТ може спокойно да започне работа и да се реализира във всеки строителен обект с или без подизпълнител, който ръководи многоброен персонал и има оценен риск за здравето и живота на хората, които наема.

Всеки координатор по ЗБУТ може да намери своята реализация и при регистрацията на фирмата в Камарата на строителите, която е сериозна и сложна процедура и не допуска неспазването на правните изисквания. В заключение може да се каже, че това лице трябва неизменно да има в досието си с попълнен формуляр за съвместителство, с което координатора започва своята работа.