Дистанционен курс за Координатор по безопасност и здраве при работа в строителството

РЕАЛИЗАЦИЯ НА КООРДИНАТОРА ПО ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО

 

СтДистанционно обучение за координатор по БЗР в строителствотороителството е специфичен бизнес, в който се изисква много съобразителност и знания, както и поглед в перспектива, който да позволи успешната реализация на всичко проекти и тяхната дългогодишна експлоатация. Изграждането и пускане в експлоатация на всеки нов или преустроен строителен обект изисква много специалисти, инспектори и инженери, които да одобрят и осъществят първоначалния успех, съществувал само на хартия в нечий офис.

Няколко са специалните длъжностни лица, които бизнеса трябва да обучи, за да покрие законовите изисквания и да гарантира безопасността на строителния обект. Между тях е координатора по ЗБУТ. Неговите задължения могат да бъдат описани като много общи и широко обхватни, но и като много специфични и свързани с определени знания.

Тъй като длъжността на координатора сама по себе си не изисква работа на пълно работно време, тя обикновено е съвместяване с друга длъжност. Ето защо лицето, което е определено за координатор в повечето случаи е работник от обекта на строителство, който е избран и преминал в повечето случаи дистанционно или онлайн обучение по ЗБУТ, за да може възможно по-скоро да заеме втората си длъжност.

Макар и не основна като длъжност, позицията на длъжностното лице не може да бъде заета от който и да е. Тя не предполага дългогодишно обучение, а по-скоро няколко седмично такова, което да надгражда над досегашните знания. Ето защо трябва да се знае, че изборът на такова длъжностно лице трябва да се спре на човек, с подходящо техническо или инженерно образование, който да може да се реализира в последствие и да има основни знания по въпроси, свързани със строителство и сигурност на работа.

След като веднъж е преминал обучение, длъжностното лице по ЗБУТ може спокойно да започне работа и да се реализира във всеки строителен обект с или без подизпълнител, който ръководи многоброен персонал и има оценен риск за здравето и живота на хората, които наема.

Всеки координатор по ЗБУТ може да намери своята реализация и при регистрацията на фирмата в Камарата на строителите, която е сериозна и сложна процедура и не допуска неспазването на правните изисквания. В заключение може да се каже, че това лице трябва неизменно да има в досието си с попълнен формуляр за съвместителство, с което координатора започва своята работа.

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

дистанционни курсове по збут

Какво включва първоначалното обучение по ЗБУТ за представители на ГУТ?

Групата по условия на труд, често срещана в специализираната литература и като ГУТ, е основно средство за диалог между работодателя и служителите в определена компания на тема безопасност и здраве при работа. Дейността на този екип гарантира правото на глас на работниците. ГУТ задължително (според българското законодателство) трябва да функционира при фирмите с между 5 и 50 трудещи се включително. Редно е да се състои от двама души – работодателя и представителя на служителите. Вторият следва да бъде избран на общо събрание на предприятието. За да бъде адекватно запознат с правомощията и задълженията си, той трябва да премине успешно встъпително обучение (като се препоръчват и курсове по ЗБУТ). Такъв курс се провежда обезателно от квалифицирано лице – с професионални компетенции в сферата и бакалавърска образователна степен. Продължете да четете, за да научите повече за първоначалното обучение за представители в ГУТ.

дистанционни курсове по збут
Една от характерните особености на подготвителния курс е, че се провежда през работно време, като това само по себе си не влияе на оформянето на месечната заплата на обучаващите се. Друга подробност, която си заслужава да се отбележи, е, че работодателят обезпечава провеждането на занятията от финансова гледна точка. Самото обучение трябва да се проведе най-много месец след селектирането на представителя. Продължителността му не бива да бъде по-малка от тридесет учебни часа. Същността на курса е предимно теоретична, а когато е уместно водещите подкрепят думите си с примери от собствения опит. Част от програмата му включва запознаване със следните компоненти:  зловредни фактори, които оказват негативно влияние на работоспособността, методика за анализ на опасностите за здравето при труд и заболяването вследствие на работа. Предвидени са също и някои практически занятия. Справилите се успешно с всички задачи по усвояване на материала получават удостоверения. Съвременните условия правят дистанционния курс по ЗБУТ силно препоръчителен в добавка към всичко това.

Въвеждането на ГУТ е обусловено от нуждата от комуникация между работодателя и подчинените му относно благоприятните предпоставки за осъществяване на трудовия процес. Обучението предоставя на представителите необходимите компетенции за реализацията на тази идея.