Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Дистанционно обучение за длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

Възлагане на дейност на длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

Дистанционно обучение за длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

Отговорността по безопасни и здравословни условия на труд е и обща и конкретна. Обща, защото всеки е длъжен да работи и да се чувства безопасно при ежедневната си работа и същевременно с това да не подлага в нито един момент живота и здравето на другите участници в работата – свои колеги или по-висшестоящи. И конкретна, защото освен по-горе казаното, трябва да има орган или длъжностно лице, което компетентно и целенасочено да разработва планове за безопасност на труда, като следи и за тяхното успешно прилагане и изпълнение.

От законова гледна точка, безопасността на труда е изключителна отговорност на работодателя. Той обаче разбираемо заради множеството си други задължения, не може да се заеме и с това, и има възможността да делегира правата на друго лице, а именно длъжностното лице, ръководещо трудовите процеси. Това е напълно възможно, стига да е спазена определена процедура при прехвърлянето на дейността.

Работодателят е длъжен да изяви своята воля в писмена форма, като пази тази документация за предоставяне при съответните проверки. Назначаването на такова длъжностно лице задължително се извършва с последваща заповед от работодателя. Изявяването само на воля, било то писмена или устна е твърде недостатъчно и извън рамките на допустимото. В случай, че длъжностното лице, което ще ръководи трудовите процеси, изпълнява и друга длъжност във съответната фирма, което е много честа практика, то задълженията по новия му договор моментално трябва да бъдат добавени към основната му длъжностна характеристика.

Немаловажно е да се спомене, че дали ще прехвърли на друг или не задълженията по безопасни условия на труд, работодателят трябва да осигури адекватно и своевременно обучение по ЗБУТ. Препоръчително е обучението по ЗБУТ да се проведе онлайн, имайки предвид другите условия по избора на длъжностно лице. Сертификатът за успешно преминато обучение е неизменна част от по-горе споменатата документация.