Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Дистанционен курс за Орган по безопасност и здраве при работа

Задължения на органа по БЗР
Дистанционен курс за Орган по безопасност и здраве при работа

Безопасността и здравето при работа (БЗР) са основополагащи фактори за стабилността и трайното развитие на дадена фирма. Необходимостта от съблюдаването им, наложена от закона, както и честото им преразглеждане от страна на борда на директорите, поражда нуждата от съставяне на екип, който да се занимава обстойно с въпросите по тази тема. Тази група от хора включва специалисти от различни направления, като един от експертите е органът по БЗР. Характерно за него е, че задължително трябва да е преминал специализирано обучение за този пост. Препоръчително е да е завършил и курс по ЗБУТ, с който да обогати познанията си. Тези форми на обучение запознават органа с всички негови ангажименти. Такива са и задълженията, подробна информация за които можете да намерите в следващите редове.

Процедурите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа са сред приоритетите на лицето, изпълняващо посочената длъжност, но това съвсем не изчерпва списъка му със задължения. Такива са още и правенето на консултации във връзка със санитарно-хигиенните въпроси; организирането и участието в дейността по преценка на рисковете; изискването от длъжностнoтo лицe на формиране на подходяща за служителите организация на работа. Както става ясно, спектърът от задачи, отредени на органа по БЗР, не е никак малък и съответно отговорността за изпълнението им пада върху плещите на същия. В подкрепа на споменатото дотук идва и другата група от основни задължения, които има той. Това са: разработка и прилагане на планове за действия, имащи за цел подсигуряването на безопасността; изготвяне на планове за реагиране при авария; изискване на въвеждането на специални съоръжения за индивидуална и групова протекция на работниците. Описаните тук компоненти дават широка представа за огромния обем от ангажименти, с които е натоварена тази позиция.

Ролята на органа по БЗР е от ключово значение за предприятието, тъй като на него е възложено да следи за съблюдаването на голям брой правила. Присъствието на добър специалист на тази длъжност е силно препоръчително.