Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Дистанционно обучение за длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

Възлагане на дейност на длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

Дистанционно обучение за длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

Отговорността по безопасни и здравословни условия на труд е и обща и конкретна. Обща, защото всеки е длъжен да работи и да се чувства безопасно при ежедневната си работа и същевременно с това да не подлага в нито един момент живота и здравето на другите участници в работата – свои колеги или по-висшестоящи. И конкретна, защото освен по-горе казаното, трябва да има орган или длъжностно лице, което компетентно и целенасочено да разработва планове за безопасност на труда, като следи и за тяхното успешно прилагане и изпълнение.

От законова гледна точка, безопасността на труда е изключителна отговорност на работодателя. Той обаче разбираемо заради множеството си други задължения, не може да се заеме и с това, и има възможността да делегира правата на друго лице, а именно длъжностното лице, ръководещо трудовите процеси. Това е напълно възможно, стига да е спазена определена процедура при прехвърлянето на дейността.

Работодателят е длъжен да изяви своята воля в писмена форма, като пази тази документация за предоставяне при съответните проверки. Назначаването на такова длъжностно лице задължително се извършва с последваща заповед от работодателя. Изявяването само на воля, било то писмена или устна е твърде недостатъчно и извън рамките на допустимото. В случай, че длъжностното лице, което ще ръководи трудовите процеси, изпълнява и друга длъжност във съответната фирма, което е много честа практика, то задълженията по новия му договор моментално трябва да бъдат добавени към основната му длъжностна характеристика.

Немаловажно е да се спомене, че дали ще прехвърли на друг или не задълженията по безопасни условия на труд, работодателят трябва да осигури адекватно и своевременно обучение по ЗБУТ. Препоръчително е обучението по ЗБУТ да се проведе онлайн, имайки предвид другите условия по избора на длъжностно лице. Сертификатът за успешно преминато обучение е неизменна част от по-горе споменатата документация.

 

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Дистанционен курс за Орган по безопасност и здраве при работа

Задължения на органа по БЗР
Дистанционен курс за Орган по безопасност и здраве при работа

Безопасността и здравето при работа (БЗР) са основополагащи фактори за стабилността и трайното развитие на дадена фирма. Необходимостта от съблюдаването им, наложена от закона, както и честото им преразглеждане от страна на борда на директорите, поражда нуждата от съставяне на екип, който да се занимава обстойно с въпросите по тази тема. Тази група от хора включва специалисти от различни направления, като един от експертите е органът по БЗР. Характерно за него е, че задължително трябва да е преминал специализирано обучение за този пост. Препоръчително е да е завършил и курс по ЗБУТ, с който да обогати познанията си. Тези форми на обучение запознават органа с всички негови ангажименти. Такива са и задълженията, подробна информация за които можете да намерите в следващите редове.

Процедурите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа са сред приоритетите на лицето, изпълняващо посочената длъжност, но това съвсем не изчерпва списъка му със задължения. Такива са още и правенето на консултации във връзка със санитарно-хигиенните въпроси; организирането и участието в дейността по преценка на рисковете; изискването от длъжностнoтo лицe на формиране на подходяща за служителите организация на работа. Както става ясно, спектърът от задачи, отредени на органа по БЗР, не е никак малък и съответно отговорността за изпълнението им пада върху плещите на същия. В подкрепа на споменатото дотук идва и другата група от основни задължения, които има той. Това са: разработка и прилагане на планове за действия, имащи за цел подсигуряването на безопасността; изготвяне на планове за реагиране при авария; изискване на въвеждането на специални съоръжения за индивидуална и групова протекция на работниците. Описаните тук компоненти дават широка представа за огромния обем от ангажименти, с които е натоварена тази позиция.

Ролята на органа по БЗР е от ключово значение за предприятието, тъй като на него е възложено да следи за съблюдаването на голям брой правила. Присъствието на добър специалист на тази длъжност е силно препоръчително.

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТЗащо да предпочетем онлайн обучението на длъжностно лице по ЗБУТ

 

       Задълженията на длъжностното лице по ЗБУТ засягат най-вече обезопасяването на работата на всяка част от работния процес и всяко работно място в компанията. Задълженията имат много аспекти. От една страна длъжностното лице изцяло отговаря за всеки вид екипировка, която да предпазва служителите от нараняване в зависимост от позицията им. Той също трябва да следи за новости в сферата на безопасност на труда, като отговаря за непосредственото внедряване на такива технически средства и системи. Като длъжностно лице по трудовите процеси, тази личност или личности изготвя и внедрява и цялостен план за безопасност. В последствие зорко следи и за неговото спазване във всеки един етап от работата.

      За да започне да върши всичко това, лицето, което сте избрали за тази позиция, задължително преминава курс по здраве и безопасност на труда. Естествено има много варианти да проведете това обучение – на място, онлайн, дистанционно, като получите материалите на дискове. Нормално е да се колебаете кой от вариантите да изберете и да искате да се съобразите както с натовареността на служителите си, така и с цената, запазването на работния процес и всичко друго, което считате за важно. За да се съобразите с всички тези критерии, най-удачно избора ви вероятно ще се насочи към онлайн обучението. От всички варианти само то отговаря на всички изисквания. Със сигурност по никакъв начин не влияе на работния процес, като го прекъсва или нарушава. Това е така, защото начинът, по който се ползват материалите, дава огромна свобода на достъп на обучаващия се. През смартфон или таблет всеки може да учи и да следи напредъка си по всяко време на деня и нощта. Самото записване е просто като детска игра. Просто отваряте сайта, намирате контактната форма и попълвате данните си. Внимателно трябва и да попълните всичко, когато осъществявате превода на сумата за заплащане на курса.

     Най-приятната част е провеждането на изпита и получаването на сертификат. Както всяко друго нещо, така и финалният тест се провежда онлайн. Най-вероятно ще получите линк към теста, който ще трябва да попълните за определено време. Хубавото в този начин на изпитване е, че резултатите излизат веднага, тъй като проверяването се извършва много лесно, по предварително зададени критерии. Виждате, че всичко е като детска игра. Ще получите и удостоверението по куриер, което още един път ще ви облекчи и няма да изисква разходи за път и ходене по институции.