Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

дистанционни курсове по збут

Какво включва първоначалното обучение по ЗБУТ за представители на ГУТ?

Групата по условия на труд, често срещана в специализираната литература и като ГУТ, е основно средство за диалог между работодателя и служителите в определена компания на тема безопасност и здраве при работа. Дейността на този екип гарантира правото на глас на работниците. ГУТ задължително (според българското законодателство) трябва да функционира при фирмите с между 5 и 50 трудещи се включително. Редно е да се състои от двама души – работодателя и представителя на служителите. Вторият следва да бъде избран на общо събрание на предприятието. За да бъде адекватно запознат с правомощията и задълженията си, той трябва да премине успешно встъпително обучение (като се препоръчват и курсове по ЗБУТ). Такъв курс се провежда обезателно от квалифицирано лице – с професионални компетенции в сферата и бакалавърска образователна степен. Продължете да четете, за да научите повече за първоначалното обучение за представители в ГУТ.

дистанционни курсове по збут
Една от характерните особености на подготвителния курс е, че се провежда през работно време, като това само по себе си не влияе на оформянето на месечната заплата на обучаващите се. Друга подробност, която си заслужава да се отбележи, е, че работодателят обезпечава провеждането на занятията от финансова гледна точка. Самото обучение трябва да се проведе най-много месец след селектирането на представителя. Продължителността му не бива да бъде по-малка от тридесет учебни часа. Същността на курса е предимно теоретична, а когато е уместно водещите подкрепят думите си с примери от собствения опит. Част от програмата му включва запознаване със следните компоненти:  зловредни фактори, които оказват негативно влияние на работоспособността, методика за анализ на опасностите за здравето при труд и заболяването вследствие на работа. Предвидени са също и някои практически занятия. Справилите се успешно с всички задачи по усвояване на материала получават удостоверения. Съвременните условия правят дистанционния курс по ЗБУТ силно препоръчителен в добавка към всичко това.

Въвеждането на ГУТ е обусловено от нуждата от комуникация между работодателя и подчинените му относно благоприятните предпоставки за осъществяване на трудовия процес. Обучението предоставя на представителите необходимите компетенции за реализацията на тази идея.

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Как лесно да получите сертификат за контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

     Независимо какво е естеството на работата ви и дали е натоварена или по-лека, всеки предпочита да преминава предвидените задължителни обучения по-бързо и без особени сътресения, така, че бързо да се продължи напред с ежедневните задължения. Контролът на качеството в строителството не е възможен без да се премине специализиран курс, който да даде необходимите знания за изпълнението на тази длъжност.

     Сертификатът може да бъде получен по доста лесен и неангажиращ с нищо начин, а именно като се запишете на дистанционно онлайн обучение. Това е възможно благодарение на специфичните особености и условия, които са характерни за това обучение. На първо място е независимостта на обучаващите се един от друг, на техните методи и скорост на учене и усвояване на новите неща. И така за онлайн курса е необходимо едно добро ниво на компютърна грамотност и работа с приложения. Само така може да сте сигурни, че този курс ще е повече от удобен за вас. След като вече това първо условие е факт, може да пристъпите към избора на школа и сайт, който ще бъде вашия обучаващ. В избора си трябва да се съобразите и с прекия си работодател, който все пак е този, в името на който се обучавате по контрол на качеството и който в крайна сметка ще заплати за курса. В сравнение с другите курсове по ЗБУТ, този за контрол на качество е значително по-скъп. При търсене в интернет може да видите, че на места той може да достигне и до над двеста лева. Единственият начин да намалите значително цената на това обучение е да го направите онлайн. Липсата на постоянни разходи за материали значително намалява себестойността на курса и съответно неговата крайна цена. Хубавото на този вид обучение е, че то може да се осъществи паралелно с други неща, работа, ангажименти и всичко, което е част от вашето ежедневие. Онлайн курсът няма ограничения относно час на участие в него и подготовка. Така че напълно е възможно да си вземете няколко дни отпуск, в рамките на които да четете постоянно и така бързо да достигнете до крайния тест, с който ще получите и сертификат за контрол на качеството в строителството. Само така ще можете да оценявате качеството на вложените материали и съответно на готовия продукт и неговото съответствие с всички нормативни, европейски и други изисквания, които биха могли да са критерий за работа на строителния обект, с който сте ангажирани. 

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Първоначално обучение КУТ/ГУТ

Първоначално обучение КУТ/ГУТНеобходима документация за първоначално обучение по безопасни условия на труд за представители на КУТ

       Документацията съпътства всеки процес, който е свързан с бизнеса. Макар и отстрани да изглежда ненужна бумащина, протоколите, договорите и други подобни могат да се окажат много полезни и нужни, затова изрядната документация е гаранция за спокойствие в бъдещ момент.

       Назначаването и поддържането на орган за контрол на условия на труд не е труден процес, но неговата ежегодно добро ниво изисква постоянство и прилежност както при първоначалното обучение, така и при всяко следващо.

       Съставянето на комитет по условия на труд започва с избор на подходящите хора. Като правило техния брой трябва да е максимум десет, но не е задължително изискване всеки от тях да е служител на фирмата. Те може да са представители на външни подобни органи по контрол на здравето и безопасност на труд. След като веднъж изборът е проведен, управителят на фирмата, който е инициатор за създаването на КУТ, има задължение да издаде заповед за избраните членове на комитета. С тази заповед се поставя началото на съществуване на комитета.

        Учредяването на КУТ е последвано от общо събрание. Това заседание и всяко следващо такова се отбелязва с протокол, който се съхранява от фирмата.

        Съществена и важна част за съществуването на КУТ е първоначалното обучение на избраните членове. За да се спази необходимата документация, трябва да има списък с лица, които ще подлежат на първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд. Дори и това да са всички членове на КУТ, те трябва да бъдат описани. С протокола за обучението се съхранява и описание на обсъжданите теми, както и лекторите и взетите учебни часове.

         Важно е да се отбележи, че всяка промяна на състава на КУТ се отразява с протокол, както и всяко заседание на представителите. Ежегодно се подържа нивото на знания и инструктаж на членовете на КУТ с регулярно и задължително обучение. Протоколът от него също е задължителен. За разлика от първоначалното обучение, за него не е нужно да съдържа подробни данни като ЕГН-то на обучаващия се, но трябва да доказва поне шест часа проведено обучение. Отново е задължително да се упомене името на лектора и темите на лекции, изслушани от обучаващите се.  

Дистанционен курс за Координатор по безопасност и здраве при работа в строителството

РЕАЛИЗАЦИЯ НА КООРДИНАТОРА ПО ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО

 

СтДистанционно обучение за координатор по БЗР в строителствотороителството е специфичен бизнес, в който се изисква много съобразителност и знания, както и поглед в перспектива, който да позволи успешната реализация на всичко проекти и тяхната дългогодишна експлоатация. Изграждането и пускане в експлоатация на всеки нов или преустроен строителен обект изисква много специалисти, инспектори и инженери, които да одобрят и осъществят първоначалния успех, съществувал само на хартия в нечий офис.

Няколко са специалните длъжностни лица, които бизнеса трябва да обучи, за да покрие законовите изисквания и да гарантира безопасността на строителния обект. Между тях е координатора по ЗБУТ. Неговите задължения могат да бъдат описани като много общи и широко обхватни, но и като много специфични и свързани с определени знания.

Тъй като длъжността на координатора сама по себе си не изисква работа на пълно работно време, тя обикновено е съвместяване с друга длъжност. Ето защо лицето, което е определено за координатор в повечето случаи е работник от обекта на строителство, който е избран и преминал в повечето случаи дистанционно или онлайн обучение по ЗБУТ, за да може възможно по-скоро да заеме втората си длъжност.

Макар и не основна като длъжност, позицията на длъжностното лице не може да бъде заета от който и да е. Тя не предполага дългогодишно обучение, а по-скоро няколко седмично такова, което да надгражда над досегашните знания. Ето защо трябва да се знае, че изборът на такова длъжностно лице трябва да се спре на човек, с подходящо техническо или инженерно образование, който да може да се реализира в последствие и да има основни знания по въпроси, свързани със строителство и сигурност на работа.

След като веднъж е преминал обучение, длъжностното лице по ЗБУТ може спокойно да започне работа и да се реализира във всеки строителен обект с или без подизпълнител, който ръководи многоброен персонал и има оценен риск за здравето и живота на хората, които наема.

Всеки координатор по ЗБУТ може да намери своята реализация и при регистрацията на фирмата в Камарата на строителите, която е сериозна и сложна процедура и не допуска неспазването на правните изисквания. В заключение може да се каже, че това лице трябва неизменно да има в досието си с попълнен формуляр за съвместителство, с което координатора започва своята работа.

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Дистанционно обучение за длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

Възлагане на дейност на длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

Дистанционно обучение за длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

Отговорността по безопасни и здравословни условия на труд е и обща и конкретна. Обща, защото всеки е длъжен да работи и да се чувства безопасно при ежедневната си работа и същевременно с това да не подлага в нито един момент живота и здравето на другите участници в работата – свои колеги или по-висшестоящи. И конкретна, защото освен по-горе казаното, трябва да има орган или длъжностно лице, което компетентно и целенасочено да разработва планове за безопасност на труда, като следи и за тяхното успешно прилагане и изпълнение.

От законова гледна точка, безопасността на труда е изключителна отговорност на работодателя. Той обаче разбираемо заради множеството си други задължения, не може да се заеме и с това, и има възможността да делегира правата на друго лице, а именно длъжностното лице, ръководещо трудовите процеси. Това е напълно възможно, стига да е спазена определена процедура при прехвърлянето на дейността.

Работодателят е длъжен да изяви своята воля в писмена форма, като пази тази документация за предоставяне при съответните проверки. Назначаването на такова длъжностно лице задължително се извършва с последваща заповед от работодателя. Изявяването само на воля, било то писмена или устна е твърде недостатъчно и извън рамките на допустимото. В случай, че длъжностното лице, което ще ръководи трудовите процеси, изпълнява и друга длъжност във съответната фирма, което е много честа практика, то задълженията по новия му договор моментално трябва да бъдат добавени към основната му длъжностна характеристика.

Немаловажно е да се спомене, че дали ще прехвърли на друг или не задълженията по безопасни условия на труд, работодателят трябва да осигури адекватно и своевременно обучение по ЗБУТ. Препоръчително е обучението по ЗБУТ да се проведе онлайн, имайки предвид другите условия по избора на длъжностно лице. Сертификатът за успешно преминато обучение е неизменна част от по-горе споменатата документация.

 

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Дистанционен курс за Орган по безопасност и здраве при работа

Задължения на органа по БЗР
Дистанционен курс за Орган по безопасност и здраве при работа

Безопасността и здравето при работа (БЗР) са основополагащи фактори за стабилността и трайното развитие на дадена фирма. Необходимостта от съблюдаването им, наложена от закона, както и честото им преразглеждане от страна на борда на директорите, поражда нуждата от съставяне на екип, който да се занимава обстойно с въпросите по тази тема. Тази група от хора включва специалисти от различни направления, като един от експертите е органът по БЗР. Характерно за него е, че задължително трябва да е преминал специализирано обучение за този пост. Препоръчително е да е завършил и курс по ЗБУТ, с който да обогати познанията си. Тези форми на обучение запознават органа с всички негови ангажименти. Такива са и задълженията, подробна информация за които можете да намерите в следващите редове.

Процедурите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа са сред приоритетите на лицето, изпълняващо посочената длъжност, но това съвсем не изчерпва списъка му със задължения. Такива са още и правенето на консултации във връзка със санитарно-хигиенните въпроси; организирането и участието в дейността по преценка на рисковете; изискването от длъжностнoтo лицe на формиране на подходяща за служителите организация на работа. Както става ясно, спектърът от задачи, отредени на органа по БЗР, не е никак малък и съответно отговорността за изпълнението им пада върху плещите на същия. В подкрепа на споменатото дотук идва и другата група от основни задължения, които има той. Това са: разработка и прилагане на планове за действия, имащи за цел подсигуряването на безопасността; изготвяне на планове за реагиране при авария; изискване на въвеждането на специални съоръжения за индивидуална и групова протекция на работниците. Описаните тук компоненти дават широка представа за огромния обем от ангажименти, с които е натоварена тази позиция.

Ролята на органа по БЗР е от ключово значение за предприятието, тъй като на него е възложено да следи за съблюдаването на голям брой правила. Присъствието на добър специалист на тази длъжност е силно препоръчително.

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Приложение на дистанционното обучение по контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

        Строителният бизнес изисква във всеки свой аспект много добре подготвен и отговорен персонал. Продуктът, който излиза от дейността му го изисква. Жилищните и бизнес сградите са с десетки години приложение, засягат сигурността и живота на много хора, ето защо контролът е многоаспектен и сериозен.

Контролът на качеството е процес, който съпътства строителство в много от неговите етапи. Дистанционното обучение на персонал, който да изпълнява тази функция е най-удачен избор в напрегнатото ежедневие.

Туй като за много хора контролът на качеството звучи  много общо е редно да се отбележи какво би могло да бъде приложението на такъв успешно завършен курс.

Всеки от работниците, които участват в изграждането на обекта може да премине такова обучение. Макар и на ниво влагани материали и тяхната сигурност при използването, те биха могли да приложат придобитите знания в много аспекти на строителството, дори след завършването на проекта.

Не е изключено такъв курс да преминат и представители на ръководството, както и на контролните органи, провеждащи проверки на строителни обекти. Съвременните дистанционни курсове по ЗБУТ не отстъпват по нищо на традиционните такива. Всеки, преминал такъв курс може да започне работа на съответната длъжност със сертификата, който получава.

Дистанционното обучение покрива контрол върху изпълнение на строителни проекти, както и на вложените материали и продукти и тяхната безопасност.

Тъй като лице със сертификат за обучение по контрол на качеството е много нужен, то дистанционното обучение за него би било удачен избор поради многото си предимства. То е основно изискване още на етап регистрация в Камарата на строителите. Освен това всеки търг, било то за обществени поръчки или не, изисква длъжностно лице или лица, с преминат и успешно завършен такъв курс.

Първоначално компания, която тепърва регистрира своята дейност, е нужно да представи доказателства за наличието на поне едно лице с подходящи знания по контрол на качеството. Естествено с разрастването на дейността ръководството трябва да предвиди средства за обучението на повече длъжностни лица.

По подобен начин стои въпроса с участие в обществени търгове и поръчки. Техническото лице, което се вписва като контрол по качеството, трябва да е напълно наясно с предвидените да се вложат материали, тяхната безопасност за здравето и живота, както на персонала, така и на всички частично взимащи участие в процеса на строителството.

 

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

координатор по збут

Същност на дистанционното обучение по ЗБУТ

Предвидените от закона изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, известни още и като ЗБУТ, налагат добро запознаване с посочените правила. За тази цел съществуват много и разнообразни курсове, в това число и дистанционни. Тематиката в тях е разновидна, съобразена с целта на обучението и обхваща голяма част от областите на труда, при които има завишен риск от наранявания. Някои от длъжностите, които изискват такава квалификация, са тези за длъжностно лице и координатор по ЗБУТ. Често се случва недостатъчно добре запознати с материята хора да бъркат или да не могат да различат функционалните характеристики на двата посочени поста. По-подробна информация за ролята на координатора, както и за предлаганите курсове, можете да откриете в следващите редове.

Качествената професионална подготовка предоставя умения и знания, припокриващи задълженията на координатора. Т.е. представянето на съдържанието на курса създава достатъчно богата представа за същинската работа, която специалистът трябва да извършва и отговорностите, които са му възложени. Сред нещата, които той трябва да прави, са съгласуване на дейността на проектантите за гарантиране на условията на нормативните актове, изработване на план по безопасност и здраве, както и подготовка на информация, която показва особеностите на работното поле и свързаните с това мерки за превенция на инциденти. Освен теоретична, занятията имат и практическа насоченост – обучаващите разясняват много тънкости на занаята, като посочват примери от опита си. Друга характерна особеност на курса е, че задължително трябва да се преминава всяка година с цел обогатяване на знанията в областта. Тази практика е наложена в съответствие с динамично променящата се същност на закона. В последните години се забелязва тенденцията все повече хора да избират дистанционния метод за квалификация, който се отличава с удобството и достъпността си.

Длъжността на координатора по ЗБУТ е ключова за организациите, в които дейността включва занимания с висок риск от нараняване. Обученията за тази позиция включват изчерпателно изясняване на задълженията и отговорностите на специалистите.

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТЗащо да предпочетем онлайн обучението на длъжностно лице по ЗБУТ

 

       Задълженията на длъжностното лице по ЗБУТ засягат най-вече обезопасяването на работата на всяка част от работния процес и всяко работно място в компанията. Задълженията имат много аспекти. От една страна длъжностното лице изцяло отговаря за всеки вид екипировка, която да предпазва служителите от нараняване в зависимост от позицията им. Той също трябва да следи за новости в сферата на безопасност на труда, като отговаря за непосредственото внедряване на такива технически средства и системи. Като длъжностно лице по трудовите процеси, тази личност или личности изготвя и внедрява и цялостен план за безопасност. В последствие зорко следи и за неговото спазване във всеки един етап от работата.

      За да започне да върши всичко това, лицето, което сте избрали за тази позиция, задължително преминава курс по здраве и безопасност на труда. Естествено има много варианти да проведете това обучение – на място, онлайн, дистанционно, като получите материалите на дискове. Нормално е да се колебаете кой от вариантите да изберете и да искате да се съобразите както с натовареността на служителите си, така и с цената, запазването на работния процес и всичко друго, което считате за важно. За да се съобразите с всички тези критерии, най-удачно избора ви вероятно ще се насочи към онлайн обучението. От всички варианти само то отговаря на всички изисквания. Със сигурност по никакъв начин не влияе на работния процес, като го прекъсва или нарушава. Това е така, защото начинът, по който се ползват материалите, дава огромна свобода на достъп на обучаващия се. През смартфон или таблет всеки може да учи и да следи напредъка си по всяко време на деня и нощта. Самото записване е просто като детска игра. Просто отваряте сайта, намирате контактната форма и попълвате данните си. Внимателно трябва и да попълните всичко, когато осъществявате превода на сумата за заплащане на курса.

     Най-приятната част е провеждането на изпита и получаването на сертификат. Както всяко друго нещо, така и финалният тест се провежда онлайн. Най-вероятно ще получите линк към теста, който ще трябва да попълните за определено време. Хубавото в този начин на изпитване е, че резултатите излизат веднага, тъй като проверяването се извършва много лесно, по предварително зададени критерии. Виждате, че всичко е като детска игра. Ще получите и удостоверението по куриер, което още един път ще ви облекчи и няма да изисква разходи за път и ходене по институции.